Membros colectivos ou institucionais

FACULTADES UNIVERSITARIAS, DEPARTAMENTOS, ÁREAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Os departamentos, áreas, facultades universitarias, públicas ou privadas, que imparten docencia de ciencia política e da administración en calquera dos niveis académicos universitarios, centros de investigación, etc., poden afiliarse a AECPA como membros colectivos.

Beneficios:

Revista Española de Ciencia Política

Os membros institucionais reciben un exemplar en papel para a súa biblioteca. A RECP edita 3 números ao ano

Servizos de Difusión

Os socios institucionais poden beneficiarse do noso Sistema de Distribución de noticias (web, boletín e redes sociais) para:

  • difundir a súa oferta académica: cursos, seminarios, eventos de investigación, etc.
  • difundir ofertas de emprego e becas
  • enviar mensaxes institucionais
  • dar a coñecer as súas publicacións de revistas

Formación

AECPA realiza actividades, congresos e seminarios dirixidos a aumentar as habilidades de carácter científico dos nosos asociados. Os membros das institucións poderán participar de maneira preferente nas actividades e realizar propostas ao respecto.

Becas

AECPA concede becas e axudas, para a participación dos membros das institucións, nas actividades organizadas pola asociación

Presenza en casetas nos congresos de AECPA

Os socios institucionais poderán instalar casetas para facer publicidade dos seus servizos e produtos nos congresos de AECPA

Dereitos

Os Membros Colectivos ou Institucionais da Asociación teñen dereito a:

  1. Integrarse na Asemblea Xeral mediante a designación dunha persoa física que os represente.
  2. Participar en todas as actividades da Asociación.
  3. Comunicar á Xunta Directiva cantas iniciativas ou suxestións poidan contribuír ao mellor cumprimento dos fins da asociación.
  4. Formar parte do Consello Académico da Asociación.

Cota socios institucionais

  • Cota anual de 300 euros

Procedemento para a incorporación como socio colectivo ou institucional

Unha persoa representante da institución solicitará a incorporación a AECPA como membro institucional, facendo referencia á reunión onde se acorda solicitar a incorporación, órgano, data, etc. e indicando datos da persoa de contacto: apelidos e nome, teléfono, enderezo postal, correo electrónico e web da institución.

A solicitude irá dirixida a Arantxa Elizondo Lopetegui, Presidenta de AECPA e remitirase, por correo postal ou electrónico, a:

AECPA
Montalbán, 8. 28014 Madrid
Correo electrónico: info@aecpa.es

Recibida en AECPA, faise acuse de recibo.

Ratificada pola Xunta Directiva a incorporación da institución como membro colectivo ou institucional, o secretario xeral de AECPA comunica por e-mail ao representante/persoa de contacto a aceptación e a incorporación a AECPA indicando as claves de acceso á conta [claves de usuario, correo electrónico, contrasinal].