Membres col·lectius o institucionals

FACULTATS UNIVERSITÀRIES, DEPARTAMENTS, ÀREES, CENTRES DE RECERCA

Els departaments, àrees, facultats universitàries, públiques o privades, que imparteixen docència de ciència política i de l'administració en qualsevol dels nivells acadèmics universitaris, centres de recerca, etc., poden afiliar-se a l'AECPA com a membres col·lectius.

Beneficis:

Revista Española de Ciencia Política

Els membres institucionals reben un exemplar en paper per a la seva biblioteca. La RECP edita 3 números l'any

Serveis de difusió

Els socis institucionals poden beneficiar-se del nostre sistema de distribució de noticies (web, butlletí i xarxes socials) per:

  • difondre la seva oferta acadèmica: cursos, seminaris, esdeveniments d'investigació, etc.
  • difondre ofertes de treball i beques
  • enviar missatges institucionals
  • donar a conèixer les seves publicacions i revistes

Formació

AECPA realitza activitats, congressos i seminaris dirigits a augmentar les habilitats de caràcter científic dels nostres associats. Els membres de les institucions poden participar de manera preferent en les activitats i realitzar propostes referent a això

Beques

AECPA concedeix beques i ajudes per tal que els membres de les institucions participin en les activitats organitzades per l'Associació

Presència en estands als congressos de l'AECPA

Els socis institucionals poden instal·lar estands per publicitar els seus serveis i productes als congressos de l'AECPA

Drets

Els membres col·lectius o institucionals de l'Associació tenen dret a:

  1. Integrar-se a l'Assemblea General mitjançant la designació d'una persona física que els representi
  2. Participar en totes les activitats de l'Associació
  3. Comunicar a la Junta Directiva totes les iniciatives o suggeriments que puguin contribuir al millor compliment dels objectius de l'Associació
  4. Formar part del Consell Acadèmic de l'Associació

Quota socis institucionals

  • Quota anual de 300 euros

Procediment per a la incorporació com a soci col·lectiu o institucional

Una persona representant de la institució ha de sol·licitar la incorporació a l'AECPA com a membre institucional, ha d'indicar la reunió en què s'acorda sol·licitar-ne la incorporació, òrgan, data, etc. i indicar les dades de la persona de contacte: cognoms i nom, telèfon, adreça postal, correu electrònic i web de la institució.

La sol·licitud s'ha de dirigir a Arantxa Elizondo Lopetegui, presidenta de l'AECPA i s'ha d'enviar, per correu postal o electrònic, a:

AECPA
Montalbán, 8. 28014 Madrid
Correu electrònic: info@aecpa.es

Un cop rebuda a l'AECPA, se'n fa acusament de recepció.

Un cop la Junta Directiva ha ratificat la incorporació de la institució com a membre col·lectiu o institucional, el secretari general de l'AECPA comunica per correu electrònic al representant/persona de contacte l'acceptació i la incorporació a l'AECPA. Al mateix temps, indica les claus d'accés al compte [claus d'usuari, correu electrònic, contrasenya].