Membres individuals

Som al voltant de 600 persones les que hem decidit formar part d'aquest projecte. Si t'animes a associar-te contribuiràs al desenvolupament de la ciència política i de l'administració, a fomentar la recerca i a impulsar de la cooperació científica i professional, a divulgar activitats científiques i polítiques, a garantir les oportunitats de participació en les activitats de l'Associació mitjançant programes d'ajudes i beques, així com a fer possible la publicació de la Revista Española de Ciencia Política.

Beneficis

Participació en la comunitat de politòlegs/logues

 • Participar en la comunitat científica per compartir idees i oportunitats per a la carrera acadèmica a través dels grups permanents
 • Participar en el seminari de doctorat de l'AECPA per aprendre metodologies i conèixer professorat referent
 • Oportunitat de presentar-se a les cinc modalitats dels premis de l'AECPA: monografia, capítol de llibre, article, tesi doctoral i ponència de congrés
 • Incorporació a una base de dades d'experts/es en diferents temes creada per l'AECPA
 • Possibilitat d'ús d'espais per organitzar seminaris i reunions

Accés i difusió d'informació

Serveis de difusió. Els socis poden beneficiar-se del nostre sistema de distribució de noticies (web, butlletí i xarxes socials) per:

 • Rebre el butlletí de notícies
 • Difondre activitats que organitzin
 • Difondre i rebre ofertes de treball i beques
 • Donar a conèixer les seves publicacions i revistes

Innovació docent

 • Possibilitat de presentar-se al premi de l'AECPA a la Innovació Docent
 • Accés al repositori de projectes d'innovació docent

Participació a congressos

 • Participació als congressos de l'AECPA: possibilitat d'organitzar i coordinar grups de treball
 • Accés al paper room dels congressos de l'AECPA
 • Preus reduïts en les inscripcions als congressos de l'AECPA i als organitzats per les associacions de ciència política integrades a l'European Confederation of Political Science Associations (ECPSA) i per nombroses associacions de ciència política d'Amèrica Llatina

Drets

Les persones associades que estiguin al corrent de pagament de les quotes tenen els drets següents:

 1. Assistir a les sessions de l'Assemblea General, prendre part de les deliberacions i exercir-hi el seu dret a vot.
 2. Elegir i ser elegible per als càrrecs de la Junta Directiva.
 3. Participar en les activitats de l'Associació.
 4. Fer arribar a la Junta Directiva, directament o a través de l'Assemblea General, tots aquells suggeriments que puguin contribuir al millor compliment de les finalitats socials.

Quotes membres individuals

a) Socis/sòcies estudiants de màster 30 euros

b) Socis/sòcies estudiants de doctorat, professors/es jubilats/des i llicenciats/des o graduats/des a l'atur 50 euros

c) Socis/sòcies sense contracte indefinit (ajudants, postdoctorands/es, emèrits/es, associats/des) 70 euros

d) Socis/sòcies amb contracte indefinit, funcionariat i altres 100 euros

L'assignació de la quota es fa automàticament en funció de la categoria que reflecteix el perfil de la persona associada en el moment d'emetre el rebut. Per a les categories a, b i c se sol·licita confirmació de la categoria anualment.

S'aplica quota d'alta d'inscripció (60 euros) per a les categories c i d.

En tot cas, la quota d'alta d'inscripció es cobra a qui vulgui donar-se d'alta a l'Associació després d'haver estat prèviament soci amb quota c) o d) i haver perdut aquesta condició per haver deixat d'abonar les quotes.