Titol VI.- De la dissolució

Article 29.

1.- L' AECPA es dissol quan així ho acordi l'Assemblea General reunida en sessió extraordinària mitjançant el vot de les dues terceres parts dels seus membres.

2.- En cas de dissolució, el patrimoni –si n'hi ha– s'ha de destinar a les finalitats de recerca o docència en ciència política i de l'administració que acordi l'Assemblea General extraordinària en la mateixa sessió en què es decideix la dissolució.