Titol IV.- Dels òrgans de govern de l'associació

Article 14.

Són òrgans de govern de l'Associació:

1.- L'Assemblea General

2.- La Junta Directiva

3.- President/a.

Article 15.

1.- L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació i està integrat per la totalitat dels seus membres.

2.- Pot reunir-se en sessions ordinàries o extraordinàries. Les sessions ordinàries han de tenir lloc com a mínim un cop cada dos anys, un cop la Junta Directiva hagi fet la convocatòria, amb un mínim de quinze dies d'antelació.

3.- La sessió ordinària de l'Assemblea General es considera vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres. Si no es reuneix aquest quòrum es considera vàlidament constituïda mitja hora més tard en segona convocatòria al mateix lloc que la primera, amb independència del nombre d'assistents. Els acords s'adopten per majoria simple dels vots emesos.

Article 16.

Correspon a l'Assemblea General en sessió ordinària:

1.- Escollir els membres de la Junta Directiva i ser informada de la gestió d'aquesta.

2.- Ser informada de l'eventual modificació de les quotes anuals que han de satisfer les persones sòcies.

3.- Aprovar el pressupost anual i els comptes de resultats dels exercicis pressupostaris anteriors.

4.- Adoptar les decisions fonamentals relatives al compliment de les finalitats de l'Associació, a proposta de la Junta Directiva.

Article 17.

1.- L'Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària, un cop la Junta Directiva hagi fet la convocatòria, com a mínim amb quinze dies d'antelació, o per acord adoptat per l'Assemblea mateixa en sessió ordinària.

2.- Per a l'adopció vàlida d'acords és necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres votants.

Article 18.

Correspon a l'Assemblea General en sessió extraordinària:

1.- Adoptar acords relatius a disposició i alienació dels béns de propietat de l'Associació.

2.- Acordar, si escau, la dissolució de l'Associació i el destí del seu patrimoni en la data en què s'extingeixi.

3.- Deliberar sobre tots els assumptes que li siguin remesos per la Junta Directiva i sobre aquells altres que es fixin a l'ordre del dia a proposta de l'Assemblea General en sessió ordinària, quan la convocatòria es realitzi per decisió de l'Assemblea.

4.- Aprovar, si escau, per dos terceres parts dels membres presents una moció de censura a la Junta Directiva, la qual ha d'incloure preceptivament una proposta de Junta Directiva alternativa, i ha d'haver estat promoguda per una tercera part del total dels membres de l'Associació.

Article 19.

Tant en les sessions ordinàries de l'Assemblea General com en les extraordinàries s'admet el vot per correu. Igualment s'admet el vot per delegació degudament documentat per a assumptes concrets inclosos a l'ordre del dia. Per a l'elecció dels membres de la Junta Directiva és vàlid el vot per correu, però no per delegació.

Article 20.

1- La Junta Directiva de l'Associació està formada per:

  • President/a
  • Vicepresident/a o vicepresidents/es
  • Secretari/ària General
  • Tresorer/a
  • Vocals, fins a un màxim de deu

2.- El president/a sortint de l'Associació passa a formar part de la Junta amb veu, però sense vot.

3.- La composició de la Junta ha de preservar el principi de representació equilibrada entre dones i homes, així com altres criteris (territori, institució, experiència i àmbits de la disciplina) amb l'objectiu de reflectir la pluralitat de l'Associació.

Article 21.

El mandat de la Junta Directiva és de quatre anys comptats a partir de la data de la seva elecció, i coincideix amb la realització del congrés d'aquell any.

1.- Els membres de la Junta Directiva poden ser reelegits una única vegada. Ningú pot estar-s'hi durant més de dos mandats consecutius, tret que, en acabar aquest termini, sigui escollit president/a de l'Associació.

2.- Les vacants que puguin produir-se durant el període de mandat s'han de cobrir amb socis/sòcies a proposta del president/a amb el vist i plau de la Junta Directiva, fins la següent Assemblea General en què s'han de convocar eleccions parcials per a aquestes vacants.

Article 22.

Correspon a la Junta Directiva:

1.- Dirigir i administrar de manera ordinària les activitats de l'Associació i adoptar els acords necessaris per al desenvolupament de les decisions aprovades per l'Assemblea.

2.- Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries o extraordinàries de l'Assemblea General.

3.- Aprovar el pressupost i la justificació de comptes anuals, així com les quotes anuals que han de satisfer les persones sòcies, i les quotes d'inscripció als congressos de l'Associació.

4.- Acordar el nomenament de membres individuals emèrits i honorífics, i comunicar-ho a l'Assemblea General.

5.- Acordar l'admissió de nous membres (tasca que pot delegar en la Secretaria General) i proposar a l'Assemblea General la pèrdua de condició de membre d'acord amb l'Article 12.

6.- Deliberar sobre totes les activitats relatives al compliment de les finalitats de l'Associació.

7.- Designar a proposta del president/a representants en organitzacions internacionals de les quals formi part l'Associació.

8.- Constituir grups de treball per al millor funcionament de l'Associació.

9.- Preservar la representació equilibrada, en termes de gènere, territori, institució, experiència i àmbits de la disciplina, en el nomenament de comitès científics, jurats o qualsevol altre espai col·legiat de presa de decisions de l'Associació.

Article 23.

1.- La Junta Directiva es reuneix com a mínim tres cops l'any, un cop feta la convocatòria per part del president/a, amb un mínim de set dies d'antelació, i acompanyada de la corresponent ordre del dia.

2.- Els acords de la Junta Directiva s'adopten per majoria simple dels membres presents i votants. S'admet el vot per delegació degudament documentat per a assumptes concrets inclosos a l'ordre del dia.

3.- La Junta es reuneix en sessió extraordinària a iniciativa del president/a o a instàncies d'una tercera part dels membres que l'integren. La petició de reunió de Junta extraordinària ha d'incloure l'ordre del dia que es proposa.

Article 24.

1.- El president/a de la Junta Directiva s'elegeix per a un mandat de quatre anys i no és possible la reelecció per a un segon mandat consecutiu.

2.- Correspon al president/a:

2.1.- Convocar i presidir les sessions ordinàries i extraordinàries de l'Assemblea General i executar-ne els acords.

2.2.- Convocar, presidir i coordinar les reunions de la Junta Directiva i decidir amb vot de qualitat en cas d'empat.

2.3.- Representar l'Associació en tots els àmbits i a tots els efectes.

2.4.- Ordenar els pagaments que s'han de realitzar, així com els cobraments de les quotes de l'Associació, i acceptar i rebre totes les ajudes que percebi l'Associació i altres quantitats a què tingui dret per qualsevol motiu.

2.5.- Adoptar per si sol/a o amb la deliberació prèvia de la Junta Directiva els acords necessaris per a la realització de les finalitats de l'Associació.

2.6.- Realitzar, amb l'acord de la Junta Directiva, totes aquelles altres activitats que no estiguin encomanades expressament als altres òrgans de govern a través dels Estatuts.

2.7.- El/la president/a sortint passa a formar part de la nova Junta Directiva amb veu, però sense vot.

Article 25.

1.- Un/a vicepresident/a, per ordre de prelació, substitueix legalment el/la president/a en totes les seves funcions en els casos de vacant, absència o malaltia.

2.- El/la secretari/ària General aixeca i custodia les actes de les sessions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, formalitza les convocatòries de les sessions d'aquests òrgans per ordre del / de la president/a, expedeix els certificats que li siguin sol·licitats, i redacta tots els documents que siguin necessaris per al compliment de les finalitats de l'Associació, i duu a terme totes les altres funcions que es derivin de la naturalesa del seu càrrec.

3.- Correspon a la Tresoreria de l'Associació la custòdia i el control dels recursos econòmics de l'Associació, l'elaboració del projecte de pressupost anual, la gestió del cobrament de les quotes, l'autorització dels pagaments i la comptabilitat o estat de comptes de l'Associació i l'elaboració del document anual d'execució de la despesa.

Article 26.

El Consell Acadèmic està format pels membres col·lectius de l'Associació. Té caràcter consultiu i la seva funció és assessorar la Junta Directiva. Es reuneix un cop l'any per deliberar sobre el desenvolupament institucional de la ciència política i de l'administració.