Título I.- Principios Xerais

Artigo 1º.

1.- A Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) ten como fins promover o desenvolvemento da Ciencia Política e da Ciencia da Administración, fomentar as súas investigacións e impulsar a cooperación científica e profesional entre investigadores/as, profesorado, estudosos/as e especialistas da materia, desde un compromiso coa democracia e os dereitos humanos.

2.- Así mesmo, é obxecto da Asociación divulgar as actividades científico-políticas españolas no estranxeiro e manter relacións con outras entidades de fins similares de carácter nacional ou internacional.

3.- As actividades da Asociación estenderanse a todo o territorio español, sen prexuízo da súa presenza ou a dos seus representantes nas sesións científicas internacionais.

Artigo 2º.

A AECPA constitúese expresamente para fins científicos de acordo cos enumerados no artigo anterior, e réxese pola lexislación española que en cada momento estea vixente.

Artigo 3º.

O enderezo legal da Asociación radica no Centro de Investigaciones Sociológicas, C/ Montalbán, 8, de Madrid (Distrito Postal 28014).